icon-searchin English

24h klienditugi
+372 524 4222

icon-arrow

Isikuandmete töötlemine

1. Sissejuhatus
1.1. CWT Estonia OÜ (registri number 10417646) Laeva 2, Tallinn 10111 on reisiettevõtja, mis oma igapäevases majandustegevuses kasutab isikuandmeid erinevate reisi- ja turismiteenuste osutamise, korraldamise, organiseerimise ja vahendamise eesmärgil. Oma tegevuses juhindume isikuandmete kaitse üldmäärusest (GDPR) isikuandmete kaitse seadusest (IKS) ning muudest andmekaitsealastest reeglitest.
1.2. Isikuandmete töötlemise tingimused kirjeldavad meie ettevõtte poolt kasutatavaid põhimõtteid ja praktikat, mis puudutab isikuandmete töötlemise ahelat alates kogumisest, kasutamisest kuni kustutamiseni.

2. Andmekaitsespetsialist
2.1. CWT Estonia andmekaitsealaste nõuete täitmiseks on määratud andmekaitsespetsialist  Elaine Angelini, e-post:  elaineangelini@mycwt.com

3. Andmete kogumine
3.1. CWT Estonia OÜ kogub isikuandmeid oma klientidelt. Need on reeglina andmed, mis on vajalikud kliendi enda poolt valitud reisi- ja turismiteenuste osutamiseks ja võivad täpsustuda konkreetse reisiteenuse raames ning varieeruvad tingituna transpordivahendist, millega reisitakse (buss/rong/lennuk/laev) kui ka sellest, kuhu reisitakse (siseriiklik reis, reis EL piires ja nendega võrdsustatud riikidesse, reis väljapoole EL’i asuvatesse riikidesse).
Tavapäraselt on reisimisel vajalikud ees- ja perenimi, isikusamasuse tuvastamiseks pilti kandev reisidokument/isikutunnistus, sugu, vanus aga ka kontaktandmed nagu e-posti aadress, telefoninumber ja elukoha aadress. Reisimisel väljapoole EL’i riike võib loetelu täieneda vastava sihtriigi omapärade tõttu (nt rahvus, passiandmed, viisa, vaktsineerimine jne). Me kasutame teie isikuandmeid selleks, et täita meievahelist sõlmitud lepingut ja osutada teile reisi- ja turismiteenuseid. Me ei müü ega jaga isikuandmeid kolmandate isikutega v.a. nendega, kellega neid tuleb jagada seaduse alusel või meievahelise sõlmitud lepingu täitmiseks.

3.1.1. Majutusteenuse osutamise ja vahendamise käigus isikuandmete töötlemine
Kui soetate majutusteenust, on Teie andmeid (nimi, sugu, isikukood ja/või sünniaeg), vaja majutusasutustele kehtestatud nõuete täitmiseks ning teenuse osutamiseks. Isikuandmete loetelu võib riigiti kehtestatud nõuete tõttu varieeruda. Selleks on vaja teda nende isikute andmeid, kes majutusteenust kasutama hakkavad ning aeg, mil majutust vajatakse. Üldjuhul on majutusasutused kohustatud pidama majutatavate isikute kohta registrikaarti, millele kantakse seadusest tulenevad andmed ning mis edastatakse õiguskaitseorganitele.

Olenevalt teenuse sisust, võime vajada ka eri liiki isikuandmeid, millised puudutavad majutusteenuse erisusi. Näiteks võib see tähendada teatavate liikumispuuete korral liikumist hõlbustavate vahendite (ratastool, lift jne) olemasolu või ka toitlustuse osas teatavate ainete talumatuse puhul eridieedi osas andmeid (juhul, mil on tellitud majutus- ja toitlustusteenus).

Kui soetate majutus- ja taastusraviteenust, siis vajame ka eriliiki isikuandmeid, millised seostuvad vastava taastusraviga. Nii saavad meile teatavaks nii taastusravi koht kui aeg, samuti selle sisu määral, mil see on vajalik vastava konkreetse taastusravi teenuse osutamiseks. Tegemist on eriliiki isikuandmetega, millised edastate meile teenuse saamiseks ise.

Majutusteenuse ja sellega seotud teenuste müümisel, kui parima hinna on pakkunud hulgimüüjad, edastame andmed teenuste hulgimüüjale, kes omakorda edastab andmed konkreetsele majutusteenuse või sellega seotud teenuste osutajale.
CWT Estonia nõuab majutusteenuse osutajatelt kui hulgimüüjatelt isikuandete töötlemise vastavust GDPR’le. Iga majutusteenuse osutamiseks kasutatud isik võib isikuandmeid kasutada vaid lepingu täitmiseks.
CWT Estonia OÜ ei vastuta majutusteenuse osutamise puhul nende andmete töötlemise eest, mis on antud majutusasutusele kohapeal.

3.1.2. Konverentsiteenuse osutamise ja vahendamise käigus isikuandmete töötlemine
Konverentsiteenuse osutamise käigus töötleme isikuandmeid eelkõige konverentsiteenuse lepingu täitmiseks näiteks, mil registreerime osalejaid ja väljastame arveid (nimi, isikukood, telefon, e-post, aadress), korraldame tõlketeenust, korraldame fotograafi ja operaatori teenust (fotod), korraldame ja monteerime videoülekandeid, korraldame meenete ja trükiste (sh nimesildid) valmistamist ja jagamist, korraldame toitlustust (info talumatuste, eridieetide kohta, mis on eri liiki isikuandmed). Samuti kultuuri ja vaba aja programmide organiseerimise käigus nende organiseerimiseks vajaminevad isikuandmed (nimi, programmi toimumise aeg, isiku eelistused erinevate programmide puhul), majutuse korraldamine (majutusteenuste puhul vt p 3.1.1.) ning transpordi korraldamine majutusasutuste ja konverentsi toimumispaiga vahel (isikute nimed, transpordi toimumise aeg, majutuse ja konverentsi toimumise koht).

Nõuame teenusepakkujatelt isikuandmete töötlemise vastavust GDPR´le. Iga konverentsiteenuse osutamiseks kasutatud isik võib isikuandmeid kasutada vaid lepingu täitmiseks.
CWT Estonia OÜ ei vastuta konverentsiteenuse osutamise puhul nende andmete töötlemise eest, mis on antud otse teenusepakkujale.

3.1.3. Giiditeenuse, giid-tõlgiteenuse ja reisisaatjateenuse osutamise ja vahendamise käigus isikuandete töötlemine
Giiditeenuse, giid-tõlgiteenuse ja reisisaatjateenuse osutamiseks vajame isikuandeid nagu nimi, isikukood, teenuse osutamise aeg, keeled, mille vahel tõlget vaja on, ning sihtkohad, mida külastatakse. Reisisaatjateenuse osutamise käigus võib teatavaks saada ka info eriliiki isiku andmete kohta (nt liikumispuude korral ratastooli vajaduse kohta, aga ka laste puhul laste nt saatjate reisimise kohta). Sihtkohati ja sihtriigiti võib olla ka vajalik teie isikuandmete eelnev edastamine sihtkohta või sihtriigi vastavale asutusele, kui see on nõutav.

Kui olete ostnud meilt giiditeenuse, giid-tõlgiteenuse ja reisisaatjateenuse osutamise vahendust, siis edastame andmed reeglina giiditeenuse, giid-tõlgiteenuse ja reisisaatjateenuse osutajate hulgimüüjale kes omakorda seejärel edastab need andmed alles konkreetsele teenuse osutajale.

Nõuame teenusepakkujatelt isikuandmete töötlemise vastavust GDPR´le. Iga giiditeenuse, giid-tõlgiteenuse ja reisisaatjateenuse osutamiseks kasutatud isik võib isikuandmeid kasutada vaid lepingu täitmiseks.

3.1.4. Reisijaveoteenuse osutamine ja vahendamine
Reisijaveoteenuse osutamiseks vajame isikuandmeid nagu nimi, isikukood, reisidokumendi andmed, e-posti aadress, telefoninumber ning teenusega seotud andmed. Reisijaveoteenuse osutamise käigus võib teatavaks saada ka info eri liiki isiku andmete kohta (nt liikumispuude korral ratastooli vajadus, aga ka laste puhul laste ja saatjate reisimise kohta). Õigusaktidest tulenevalt on teenuseosutajal kohustus edastada isikuandmeid õiguskaitseorganitele.

Nõuame teenusepakkujatelt isikuandmete töötlemise vastavust GDPRle. Iga reisijaveoteenuse osutaja ja reisijaveoteenuse osutamiseks kasutatud isik võib isikuandmeid kasutada vaid lepingu täitmiseks.
CWT Estonia OÜ ei vastuta reisijaveoteenuse osutamise puhul nende andmete töötlemise eest, mis on antud otse vedajale.

3.1.5. Viisateenuse osutamine ja vahendamine
Viisateenuse osutamiseks vajame isikuandeid nagu nimi, isikukood, kehtiva reisidokumendi andmed, sihtriik, viisa soovitav kehtivuse aeg, sihtriigi külastamise põhjus ja muud külastatavate riikide poolt kohustuslikuks tehtud andmed.

Nõuame teenusepakkujatelt isikuandmete töötlemise vastavust GDPRle. Iga teenuse osutamiseks kasutatud isik võib isikuandmeid kasutada vaid lepingu täitmiseks.

3.1.6. Reisimisega seotud kindlustusteenuse vahendamine
Reisimisega seotud kindlustusteenuse vahendamise osutamiseks vajame isikuandmeid nagu nimi, isikukood, elukoht, kontaktandmed jne. Vastava lepingu täitmise käigus võivad meile teatavaks saada mh ka andmed teie või teie pereliikme haigestumise kohta (kindlustusjuhtum-, reisitõrkekindlustus), õnnetusjuhtumi kohta ja ravikulude kohta aga ka muude ettenägematute kindlustusjuhtumite tõttu teatavaks saanud isikuandmed.

Esitatud isikuandmed edastame reeglina kindlustusandjale, kellelt nõuame isikuandete töötlemise vastavust GDPRle.

3.1.7. Transpordivahendi renditeenuse osutamine või vahendamine
Transpordivahendi renditeenuse osutamiseks või vahendamiseks vajame isikuandmeid nagu nimi, isikukood, elukoht, kontaktandmed, vastava kategooria sõiduki juhtimisõigust tõendava dokumendi andmed vajalikus ulatuses, krediitkaardi andmeid jne. Lepingu täitmise käigus võivad meile teatavaks saada mh ka andmed teie eelistuste kohta erinevate autode valikul, isikud, kes autos sõidavad, sõitude ajad ja trajektoorid. Rõhutame, et asjad, mida jätate autosse võivad samuti teie kohta andmeid sisaldada.

Transpordivahendi renditeenuse vahenduse korral edastame esitatud isikuandmed konkreetsele Transpordivahendi renditeenuse osutajale, kellelt nõuame isikuandete töötlemise vastavust GDPRle.
CWT Estonia OÜ ei vastuta transpordivahendi renditeenuse osutamise puhul andmete käsitlemise eest, mille annate transpordivahendi renditeenust pakkuvale ettevõttele kohapeal.

3.2. Meie internetikeskkonnad https://kalevatravel.ee/ ja https://www.kruiisikeskus.ee nagu ka paljud teised samalaadsed keskkonnad koguvad teatavat infot automaatselt ja salvestavad selle logifailides. See info võib sisaldada IP aadressi, regiooni või üldist asukohta, kus arvuti või seade internetiühenduses on, kasutatava brauseri tüüpi, operatsioonisüsteemi ja muud kasutusega seotud infot s.h. lehekülgede külastamise ajalugu. CWT Estonia OÜ kasutab seda infot selleks, et muuta oma internetikeskkonda paremaks, lihtsamaks ning kasutajasõbralikumaks. Samuti võime kasutada IP aadressi, et diagnoosida probleeme meie serveris ja veebilehe administreerimiseks, trendide analüüsimiseks, lehe külastajate tegevuse jälgimiseks lehel. Samuti , et koguda ulatuslikumalt demograafilist informatsiooni, et paremini kindaks teha meie veebikeskkonna külaliste eelistusi. Internetikeskkond kasutab ka cookies`ite süsteemi.

3.3. Kui Te olete avaldanud nõusoleku uudislehtede ja reklaami saamiseks või osalete meie korraldatavatel või vahendatud loosimistel või muudes kampaaniates, küsime Teie nime ja kontaktandmeid. Seda infot kasutame Teile info saatmiseks meie ettevõtte pakutavate teenuste kohta, meie pakutavatest teenustest/kaupadest või kõigest muust, mis teile võib huvi pakkuda. Meie uudiskiri võib sisaldada linke teistesse internetikeskkondadesse. CWT Estonia OÜ ei ole vastutav ei nende keskkondade sisu ega isikuandmete töötlemise eest.
Kui te ei soovi enam uudiskirja ja otsepostitusi saada, saate lõpetada selliste kirjade saatmise vajutades iga uudiskirja ja/või reklaami all asuvale lingile (opt-out või unsubscribe) või sates meili aadressile info@mycwt.com .

3.4. Kui soovite sisestada tellimust meie internetikeskkonna vahendusel, vajame Teie kontaktandmeid nagu nimi, e-posti aadress ja mõningatel juhtudel ka elukoht ja kontaktandmed. Seda infot vajatakse vaid selleks, et Teiega saada kontakti informatsiooni osas, mis puudutab e tellimust ja sõlmitud või sõlmitava lepingu täitmist. CWT Estonia OÜ jagab Teie isikuandmeid ettevõtetega, kes on seotud vahetu teenuse osutamisega teile. Tellimuse koostamise ajal küsime Teilt infot, mis puudutab tellimuse eest tasumist nagu näiteks krediitkaardi number või pangamakse detailid. Kasutame seejuures turvalist online ühendust, et isikuandmed oleks kaitstud.

4. Millal ja kuidas meie ettevõtte andmeid säilitab
4.1. Teie kohta kogutud andmeid, mis on saadud Teie ostude kaudu, säilitatakse CWT Estonia OÜ-s kuni kehtib nõuete esitamise aegumistähtaeg, misjärel isikuandmed kustutatakse.

5. Millal ja kuidas meie ettevõte isikuandmeid kasutab (õiguslik alus)
5.1. Peamiselt kasutatakse isikuandmeid lepingu täitmise eesmärgil, selleks, et Teile osutada teenuseid, mida olete meie vahendusel tellinud.
5.2. Isikuandmeid kasutatakse ka selleks, et uuendada oma internetikeskkonda vastavalt Teie eelistustele, huvidele, vajadustele ning et õppida paremini tundma Teie soove ja eelistusi ning parendada internetikeskkonna teenuste osutamise aspekte.
5.3. Kui olete andnud nõusoleku uudiskirjade, spetsiaalsete reklaamide, otsepostituste, jms saamiseks meilt, saadame Teile soovitud infot. Sellistest e-kirjadest on võimalus loobuda.
5.4. Teie isikuandmeid jagatakse teenusepakkujatega, kelle teenus on vältimatu Teie valitud reisiteenuse osutamiseks.
5.5. Samuti võime jagada isikuandmeid kui selline vajadus tuleneb kuritegude uurimisest, kohtunõuete täitmisest, Teie eluliste vajaduste täitmisest, seoses müügi, ostu, ühinemise, reorganiseerimise, finantseerimise, likvideerimise, lõpetamise või sarnase ettevõttega seotud toiminguga. Sellistel puhkudel kinnitame, et võtame tarvitusele kõik vajalikud meetmed, et isikuandmed oleks piisavalt kaitstud.
5.6. Loosimistel ja muudel sarnastel ettevõtmistel osalemiseks vajaliku info kogumisel kasutatakse saadud isikuandmeid selleks, et võidu korral oleks võimalik Teiega ühendust võtta. Kui auhinna väljapanek on toimunud mõne teise lepingupartneri poolt, edastatakse isikuandmed temale võitjaga ühenduse saamiseks. Reeglina on sellistel auhinnamängudel osalemise eeltingimuseks isikuandete kasutamiseks nõusoleku andmine ka muudeks otstarveteks, mistõttu palume auhinnamängudel osalemisele eelnevalt tutvuda hoolikalt auhinnamängu tingimustega.

6. Isikuandmete edastamine väljapoole Euroopa Liidu liikmesriike
6.1. Isikuandmeid, mida me kogume töödeldakse peamiselt Eesti Vabariigis. Juhul kui teenuse osutamise käigus on lepingu täitmiseks vaja edastada andmeid väljapoole Euroopa Liitu või nendega võrdsustatud territooriumitele, on GDPR’i Art 45 kohaselt vajadus garanteerida isikuandmete kaitse võrdväärne tase väljapool EL piire vähemalt samal tasemel, kui see on EL piires. Ettevõtjatega, kellega on võimalik lepinguid sõlmida ja lepingu tingimusi läbi rääkida saame nõuda kinnitusi vastava kaitse piisavuse osas ning kohustame neid vastavat kaitset garanteerima.
6.2. Kui teenuse osutajaga ei õnnestu saada kokkuleppele isikuandmete kaitse taseme vastavuses GDPR nõuetega, siis edastame isikuandmed juhul, kui selline käsund tuleneb Teie tellimusest, nt hotelli broneerimine väljaspool EL liikmesriike ja samaväärse kaitsega territooriume.

7. Andmesubjekti õigused
7.1. Kui teil on küsimusi teie isikuandmete kohta, palun võtke ühendust  elaineangelini@mycwt.com.
7.2. Kui Te soovite teada saada kas CWT Estonia OÜ töötleb Teie isikuandmeid või soovite ligipääsu oma isikuandmetele, palun võtke ühendust elaineangelini@mycwt.com
7.3 Nõusoleku tagasivõtmine. Kui isikundmete töötlemine toimub nõusoleku alusel, siis on Teil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

7.4 Isikuandmete säilitamine. Kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks. Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni. Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.
7.5 Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.
7.6 Ülekandmine. Isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

8. Isikuandmete turvalisus
8.1. Kaitsmaks isikuandmeid ja isiku identifitseerimist. Isikuandmete kaitseks rakendatavate turvameetmete eesmärk on tagada andmete terviklikkus ehk kaitsta andmeid juhusliku või tahtliku volitamata muutmise eest.

9. Isikuandmete töötlemise tingimuste muutmine ja täiendamine. CWT Estonia OÜ-l on õigus isikuandmete töötlemise põhimõtteid ühepoolselt muuta, lähtudes kehtivatest õigusaktidest.
9.1. Isikuandmete töötlemise põhimõtete muutumisest teavitab reisibüroo andmesubjekti ette CWT Estonia koduleheküljel, e-posti teel või muul viisil vähemalt üks kuu enne vastavate muudatuste jõustumist.

10. Vaidluste lahendamine
Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub e-posti teel: elaineangelini@mycwt.com.
Järelevalvet isikuandmete kaitse üldmääruse täitmise kohta teostab Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

Uuendatud 22.03.2024